LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

### ~/.bashrc ###
# Bash definition.

###
# Prompt shell.

# PS1='\u@\h:\w\$ '
# PS1='`hostname`:`pwd`# '
# PS1='`hostname`:`pwd`$ '
# PS1='`pwd`# '
# PS1='`pwd`$ '
# PS1='# '
# PS1='$ '
# PS2='> '

###
# Alias.

alias ..='cd ..'
alias ....='cd ../..'
alias ......='cd ../../..'
alias ll='ls -l'
alias la='ls -a'
alias lll='ls -l -a'
alias llm='ls -l | more'
alias lllm='ls -l -a | more'
alias md='mkdir'
alias rd='rmdir'
alias cp='cp -i'
alias rm='rm -i'
alias mv='mv -i'
alias pss='pstree -p'
alias x='startx'

###
# Function.

c(){
  cd $1; ls
}

tarc(){
  tar -czvf $1.tar.gz $1
}

tarx(){
  tar -xzvf $1
}

tart(){
  tar -tzvf $1
}
Autor: Jindřich Plešinger