LINUKS = Lidová Nacionálně Ultralevicová Komunistická Strana

"### /.vimrc ###
"#
"# Nastavení programu vim a gvim
"#

" Nastavení zalamování textu na 78 bodu.
" Hard - wrapping tvrdé zalamování.
" Soft - wrapping zalamování pouze na obrazovce.
"set wrap
"set nowrap
set textwidth=78

" Ignorování velikosti písmen při hledání.
" Smartcase zapne casesensitive pro výraz s velkými písmenky.
set ignorecase
set smartcase

" Obarvovat nalezené.
set hlsearch

" Zobrazování příkazů.
set showcmd

" Inteligentní odsazování.
set cindent

" Velikost odsazení.
set shiftwidth=4
set softtabstop=4
set tabstop=8
set expandtab

" Automatické ukládání při opouštění bufferu.
set autowrite
set hidden

" Doplňování jako na command line.
set wildmenu

" Nastavení doplňování tabulátorem ve stylu command line.
set wildmode=list:longest
set wildignore=*.o,*.class,*.dvi,*.d,*.pyc

" Pohyb i do wrap textu.
noremap k gk
noremap j gj
noremap g
noremap g
inoremap gk
inoremap gj

" Pohyb mezi chybami.
noremap :cc
noremap :cp
noremap :cn

" Rychlé rolování pomocí ctrl-j, ctrl-k.
noremap 2
noremap 2

" Save na f2.
noremap :w
" Přepínání alternativ.
noremap :A
" Make na f9.
noremap :make

" Nastavení syntaxe.
syntax on
Autor: Jindřich Plešinger